klmt Gny@ b`dny shtklk Gyth SbH

b`dny shtklk wbqy l`shk byh, l`bd mynwSf shwf sh`ml ybh. bHlmy shwfk wfz m lkyk, frkk kly shnw shlwn tlyh....

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ wyk Gyth SbH tdhkr mr@ mshy ny, ktlk mnsk. ldny ftrt bynh lywm, mshy bhldnyh ny blk. hwy Hyl tHmlt trj` lHDny rdt, kwn ymy ydy.

...

1 view 0 Likes 0 comments
Scroll to top