Cac ke hoach mo rong tai chinh phi tap trung cua Curve Finance neu bat viec trien khai cac hop dong cho vay moi, cho phep cac nha giao dich chenh...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Uniswap ghi nhan muc tang 40% trong bay ngay, duoc thuc day boi ke hoach cua Uniswap Foundation nham phan phoi lai phi cho nhung nguoi nam giu ma...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

CoinMarketCap da cong bo ra mat Giai thuong CMC Crypto dau tien de ghi nhan nhung thanh tuu cua mang luoi, con nguoi va cong nghe trong nganh tien...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Coinbase da cong khai keu goi Uy ban Chung khoan va Giao dich Hoa Ky (SEC) phe duyet viec niem yet quy Spot Ether ETF duoc de xuat cua Grayscale....

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

Binance da cong bo cac ban cap nhat cho Vi Web3 cua minh, bao gom viec gioi thieu Inscriptions Marketplace va ho tro ma thong bao ERC-404. Cac ban...

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

Aave, mot nen tang tai chinh phi tap trung (DeFi ) noi bat, da mo rong pham vi tiep can cua minh bang cach trien khai giao thuc thi truong tien te...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

USD Coin (USDC) cua Circle da duoc ra mat tren chuoi khoi Celo, dan den gia tri ma thong bao CELO tang 9%. Cong ty dich vu tai chinh co tru so tai...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Stablecoin First Digital USD (FDUSD) da vuot qua USD Coin (USDC) do Circle phat hanh de tro thanh cap pho bien thu hai doi voi Bitcoin trong 5...

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

Coinbase da xac nhan gia thau cua Grayscale de chuyen doi quy tin thac Ethereum cua minh thanh mot quy giao dich trao doi (ETF) trong mot la thu...

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

He sinh thai Stellar chia se rang cac Hop Dong Thong Minh hien da chinh thuc co mat tren mang Stellar. Dieu nay danh dau su khoi dau mot ky nguyen...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Lido va 1inch hop tac nham muc dich hop ly hoa quy trinh hoan doi cho stETH, wstETH va ETH, dac biet la trong giai doan huy dat coc. Su hop tac...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Trong mot cuoc tro chuyen tren Twitter (X) giua Arthur Hayes, nguoi dong sang lap BitMEX va Dan Gambardello, mot thanh vien cong dong Cardano, da...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Uniswap, san giao dich tien dien tu phi tap trung (DEX) dua tren Hop Dong Thong Minh, da cong bo trien khai giao thuc v2 tren sau chuoi moi. Theo...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

BNB Chain dat 1,2 trieu nguoi dung vao nam 2023, theo bao cao "Chuoi BNB & Ke hoach chi tiet Web3" duoc cong bo tren blog BNB Chain vao thu Tu...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Human Institute, mot cong ty cong nghe lay con nguoi lam trung tam, hom nay da cong bo hop tac voi Polygon Labs va Animoca Brands de phat trien...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Giam doc dieu hanh Coinbase, ong Brian Armstrong nhan xet rang day la "lan dau tien" don vi khong thuoc Hoa Ky vuot qua moc khoi luong 1 ty USD...

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

MetaMask, mot vi tien dien tu hang dau, da hop tac voi cong ty bao mat Web3 Blockaid de cung co cac bien phap bao mat cho nguoi dung tren nhieu...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Theo Niki Ariyasinghe, Giam doc Phat trien Kinh doanh khu vuc Chau A-Thai Binh Duong va Trung Dong, Chainlink Labs dang huong dan cac to chuc tai...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

ARK Invest gan day da ban gan 500.000 co phieu cua minh tai Coinbase Global (NASDAQ: COIN) vao thu Sau tuan truoc. So co phieu nay tri gia uoc...

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

Binance, san giao dich tien dien tu hang dau the gioi, vui mung thong bao ve viec dua Pixels (PIXEL) vao loat dich vu da dang cua minh. Viec mo...

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

Binance, mot trong nhung san giao dich tien dien tu hang dau, da cong bo sap niem yet hop dong vinh vien ORDI tren nen tang Tuong lai cua minh. Du...

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

Binance, san giao dich tien dien tu so 1 the gioi ve khoi luong giao dich duoc thanh lap vao nam 2017 boi Changpeng Zhao, da nhanh chong vuon len...

Category: 
3 views 0 Likes 0 comments

Blockchain lop 1 Sui da chung kien su gia tang dang ke ve dong von vao, day no vuot qua cac doi thu nang ky trong nganh nhu Cardano, Near va...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Theo mot bao cao gan day cua Bloomberg , cac cong to vien Hoa Ky da keu goi toa an chap nhan thoa thuan nhan toi tri gia 4,3 ty USD cua San...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Changpeng Zhao, tung nam quyen lanh dao San Giao Dich Binance, dang dung truoc nguy co nhan mot ban an co the thay doi dang ke cach tiep can cua...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Coinbase, san giao dich tien dien tu lon nhat o Hoa Ky , da quyen gop 3,6 trieu USD cho Brink, mot to chuc phi loi nhuan nham ho tro cong dong nha...

Category: 
3 views 0 Likes 0 comments

Coinbase Commerce, mot nhanh cua nen tang giao dich tien dien tu cua My duoc thiet ke de cho phep nguoi ban chap nhan thanh toan bang tien dien tu...

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

Stacks, giai phap Bitcoin Lop 2 hang dau hang dau, da bao cao muc tang truong chua tung co trong nam qua, thiet lap cac tieu chuan moi ve hieu...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Solana va Filecoin da cong bo no luc hop tac nham nang cao co so ha tang de luu tru du lieu phi tap trung. Thoa thuan nay tap hop hai thuc the co...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Theo CEO cua San Coinbase, ong Brian Armstrong cho biet, voi tu cach la nguoi giam sat 8 trong so 11 quy ETF moi ra mat, Coinbase quan ly 90%...

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

Pages

Scroll to top